Delo in zaposlitev

Tags

, , , ,

Čeprav trenutno vladajo neugodne gospodarske razmere, je še vedno dosti povpraševanja po delavcih. Podatki najbolj iskanih delovnih mest se sicer razlikujejo, vendar je zanimanje az določene poklice očitno bistveno večje kot za druge.

Delo in redno zaposlitev je tako trenutno najlažje najti v:

  • IT-ju
  • tehniki
  • zdravstu
  • predelovalni industriji
  • gostinstvu
  • trgovini
  • in prometu

Delo in redno zaposlitev bo zelo težko najti v tradicionalno “varni” javni upravi, kulturi, poslovanju z nepremičninami, ipd. Pri iskanju zaposlitev pa so najbolj uspešni že omenjeni tehniki, za katere se delodajalci praktično grebejo. Iskani poklici so še kemik, računovodja, revizor, finančni svetovalec in odvetniki. Omeniti velja, da lahko delo ali zaposlitev najdete tudi v gradbeništvu (čeprav je trenutno v propadu) pod pogojem, da ste pripravljeni delati v tujini.

Advertisements

Izplačilo letnega dodatka v letu 2013

Tags

, , , , , ,

Na podlagi 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12 z dne 30.5.2012 s spremembami) v povezavi s 430. čl. ZPIZ-2 se letni dodatek za leto 2013 izplača skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec julij 2013.

Višine letnega dodatka so določene v 6. odstavku 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ. Skladno z določili navedenega zakona bo na dan 31.7.2013 uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku:

do 414,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 367,95 evrov;
od 414,01 evrov do 518,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 223,56 evrov;
od 518,01 evrov do 622,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 166,00 evrov.

Najnižji znesek letnega dodatka v višini 166,00 evrov bo 31.7.2013 izplačan tudi uživalcem, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 evrov, in sicer:

uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznanih po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do vključno 31.12.1999, če le ti ne prejemajo plače oz. niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani le kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja in
uživalcem delnih invalidskih pokojnin, uživalcem nadomestil za čas poklicne rehabilitacije, uživalcem začasnih nadomestil in uživalcem nadomestil za invalidnost, če le ti ne prejemajo plače oziroma niso vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani le kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja.

Vsem tistim uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih pokojnina oziroma nadomestilo v juliju 2013 presega 622,00 evrov, se letni dodatek ne izplača.
Letni dodatek v sorazmernem delu

Letni dodatek bo v sorazmernem delu izplačan:

uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu, glede na število mesecev slovenske delovne dobe v odvisnosti od skupne delovne dobe;
uživalcem družinskih oziroma vdovskih pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina izplačuje ločeno, torej v višini pripadajočega dela glede na vsoto vseh posameznih delov pokojnin;
uživalcem pokojnin oziroma invalidskih nadomestil, ki so pravico uveljavili v tekočem koledarskem letu po dvanajstinah, glede na čas trajanja pravice do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila v tem letu, pod pogojem, da uživalci v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Na enak način se bo izplačal letni dodatek tudi uživalcem, ki jim je pravica do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila prenehala pred koncem meseca, v katerem se izplača letni dodatek.

Letni dodatek in akontacija dohodnine

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku (Ur.l. RS, št. 13/2011), ki veljata od 1.1.2007 dalje.

Predmet obdavčitve po 40. členu Zakona o dohodnini je tudi letni dodatek, ki pa pri upravičencih, rezidentih Republike Slovenije, v letu 2013 ne bo obdavčen, saj tudi pokojnina, pri kateri bo le-ta izplačan, ne presega meje, ki določa plačilo akontacije dohodnine.

Akontacija dohodnine bo v juliju 2013 obračunana od letnega dodatka le tistim upravičencem, ki so rezidenti držav, s katerimi Republika Slovenija nima sklenjenega ustreznega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Vir: ZPIZ

Računovodstvo in knjigovodstvo

Tags

, , , ,

V Sloveniji deluje kar 4600 računovodskih servisov, ki skrbijo za urejeno poslovanje podjetij. V zadnjih letih je njihovo število poskočilo, z dejavnostjo pa se lahko ukvarja vsak, ki je opravil trimesečni tečaj in tako postal računovodja. Pa je tak tečaj dovolj?

Računovodja, ki za podjetja vodi knjigovodstvo je sicer res lahko vsak, ki opravi tečaj, vendar samo to ni dovolj za samostojno delo. Ponavadi računovodja kar nekaj časa pridobiva izkušnje pod mentorstvom izkušenega računovodja, ki nadzira potek dela. Za samostojno delo pa tak tečaj ni primeren.

Veliko drugih poklicev ima že dolgo vpeljane strokovne izpite, ki jih je potrebno opraviti preden lahko začnemo opravljati samostojno dejavnost. Računovodstvo in knjigovodstvo bi tudi potrebovala nek ekvivalent temu, saj računovodstvo in knjigovodstvo ne more opravljati ravno kdor koli. Na to dejstvo še posebaj opozarjajo, v javnosti odmevajoči, primeri nevestenga ali malomarnega dela nekaterih “strokovnjakov,” za katere ni primerno, da odpirajo samostojni računovodski servis.

Idealno bi bilo, če bi vsi podjetniki, s.p.-ji in drugi imeli neko osnovno znanje in tako aktivno sodelovali v procesu kot sta računovodstvo in knjigovodstvo. Veliko ljudi nima niti osnovnega znanja ali razumevanja, zato ima računovodja mnogokrat bistveno oteženo delo.

Zaposlovanje na črno – Public Enemy No. 1

Tags

, , ,

Delo na črno je še vedno pereč problem. Pomembne novosti na področju zakona za preprečevanje zaposlovanja na črno so:

– Najpomembnejša novost je, da se bo v nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno vključila carinska služba. Cilj zakona je namreč okrepiti inšpekcijske službe in jim dati več pooblastil.

– Druga pomembna novost je predlog uvedbe vavčerskega sistema, pri osebnem dopolnilnem delu. Med osebno dopolnilno delo, ki je že sedaj izjema in ne šteje kot delo na črno spadajo npr: storitve obiranja gozdnih sadežev, kratkotrajna pomoč v gospodinjstvu, domača obrt, ipd. Gre torej za dela, ki se v določenem obsegu in pod določenimi pogoji lahko opravljajo že doslej.

– Tretja pomembnejša novost pa se nanaša na kaznovanj, in sicer predlog zakona uvaja višje globe – predvsem za šušmarjenje. Od sedaj bo možno odvzeti tako predemt s katerim je delo bilo opravljeno in tudi pridobljeno premoženjsko korist.

Več sledi.